Text de presentació del debat sobre el Nacionalisme (abaix en castellà)

TEXT DE PRESENTACIÓ AL DEBAT SOBRE EL NACIONALISME
(més abaix en castellà)

Parlant entre aquells que ens trobem a l’assemblea del Raval setmanalment, hem constatat la necessitat de confrontar les nostres diferents o coincidents idees i conceptes entorn el tema del nacionalisme el qual darrerament ha tornat a passar a un primer nivell, per diverses raons, a la nostra societat, tant en els mitjans mediàtics com en els populars i/o personals, deixant ara de banda el grau d’incidència dels primers sobre els segons.
Sabem que és un tema no gens fàcil d’abordar perquè les idees i la mateixa racionalitat sovint es veuen sobrepassades i desbordades per l’emotivitat, la passió o la visceralitat.


Precisament és aquesta mateixa incontinència mental la que ens manifesta i desvela la importància de la «qüestió nacional» en el pensament de cadascú i en el dels col•lectius de sensibilitats més o menys homogènies.
Per delimitar el tema i no perdre’ns massa, puntualitzem algunes qüestions:
* l’intent d’aquest debat és d’aclarir les nostres idees, no de convèncer ningú, ni de fer proselitisme, i menys encara d’intentar imposar-les;
* situem aquest debat bàsicament a Europa;
* no parlarem de colonialisme, en el sentit de domini i apropiació d’un territori més o menys allunyat de la metròpoli;
Per introduir i centrar el debat farem, de manera breu i puntual, algunes anotacions entorn el nacionalisme, que puguin servir de guió; notes que són de caràcter definitori, històric, sobre el binomi Estat-Nació; aportarem també, algunes de les reflexions fetes pels que hem preparat el debat.

INTERPRETACIÓ GENERALITZADA
—El nacionalisme s’entén com un concepte d’identitat experimentat col lectivament per membres d’un govern, una nació, una societat o un territori en particular, que sovint deriva en moviments socials i polítics.

GÈNESI HISTÒRICA
—Els nacionalismes prenen forma significativa a finals del segle XVIII i durant el XIX, amb l’esclat de la revolució liberal, la burgesa i la industrial. L’hegemonia social des d’ara anirà a càrrec de la burgesia la qual dóna pas als estats moderns al posar fi a les velles formes socials i polítiques de l’Antic Règim que obstaculitzaven el seu desenvolupament i la seva expansió. La Revolució francesa n’és el paradigma, el símbol i la realització del pas a les nacions modernes al suprimir el règim dels senyors –exemptes de pagar tributs–, els quals tenien territori propi independent, directe i personal, i enderrocar la monarquia nobiliària de privilegis, rebuts aquests, per la gràcia de Déu.

GÈNESI ECONÒMICO-POLÍTICA
—El liberalisme necessitava el màxim de llibertat en els assumptes econòmics (“el millor govern és el que governa menys”), enfront les restriccions de la societat feudal, parcel•lada i localista; el nou estadi econòmic necessitarà, però, el màxim de disciplina social imposada a través de l’ “Estat nacional” damunt la gent (“la democràcia interpreta i conforma [dóna forma] a la voluntat de la nació” [el poble]). Són les necessitats i conveniències econòmiques les que constituiran els mercats en territoris més o menys homogenis segons afinitats de llengua, cultura, i sovint d’història, de manera que la interrelació entre la nova forma de producció de béns, i la construcció dels Estats nacionals és plena.
—Arrel d’aquest fet es propaga i intensifica el nacionalisme polític, iniciant-se una època convulsa a tota Europa, que dura fins ben entrat el S. XX. Al llarg d’aquella, hi ha diverses guerres i enfrontaments que modifiquen les fronteres, es redefineixen i es duen a terme diverses formes de nacionalismes, com ara el feixisme o el nacional socialisme. Al final d’aquest període queda establert el model actual d’estat-nació, la majoria dels quals són estats plurinacionals, als inicis dels quals, mitjançant l’educació i les repressions, van intentar ofegar els diversos etno-nacionalismes interns existents a nivell regional, la majoria dels quals encara perduren.

ORIGENS IDEÒLOGICS
—Hi ha forts components en la concepció dels nacionalismes, a través del pensament dels intel•lectuals del Romanticisme (s. XVIII-XIX): a Europa, es potencien idees com que cada nació “té un esperit propi que la sustenta”; el clima atmosfèric, alguns trets de la gent, tradicions, la configuració geogràfica, segellen un “esperit nacional propi”. El moviment del romanticisme bascula entre un sentiment d’aflicció personal permanent, tristesa, buit a l’interior de la persona que topa amb la realitat externa, la qual fuig i no pot ser mai atrapada pel subjecte que la pateix. De fet és una reacció contra el racionalisme de la Il•lustració.
—Paraules annexes a aquesta descripció serien: enyorança d’un passat que hagués pogut ser, nostàlgia de quelcom inconcret; insatisfacció, desig d’un infinit en la pròpia finitud… Herder, Goethe, Hölderlin, Novalis al centre d’Europa; a Catalunya, escriuran Aribau, Bofarull, Balaguer, Rubió i Ors…; polítics com Almirall i Prat de la Riba, el Cambó financer i polític (parlem d’abans del 36), en són bons representants a Catalunya, on el Romanticisme prendrà el nom de Renaixença, i el Modernisme serà un vessant artístic d’aquesta.
—Hegel dirà en la seva teoria idealista de la Nació, que aquesta es troba unida “per un esperit que actua en la història,” … “la història d’una Nació és la història de la seva essència o Esperit”. Aquestes teories, plenes d’abstracció, fan el pas d’unes realitats socials concretes a uns pensaments que intenten fer materials idees que no poden convertir-se en matèria, és a dir, materialitzar-se a la vida, (p. e., ‘un caràcter nacional, un destí històric comú’) i posen les bases per a la immediata manipulació per part dels interessos particulars de les minories hegemòniques.
—Actualment, com a ideologia, el nacionalisme posa a una determinada nació com a l’únic referent d’identitat, dins d’una comunitat política, i parteix de dos principis bàsics respecte a la relació entre Nació i Estat:
•    El principi de la sobirania nacional: que mantindria que la nació és l’única base legítima per l’Estat.
•    El principi de nacionalitat: que mantindria que cada nació ha de formar el seu propi Estat, i que les fronteres de l’Estat haurien de coincidir amb les de la nació.
—Com veuen el nacionalisme alguns pensadors avui? Oferim dos exemples:
Josep R. Llovera ens apunta a El dios de la modernidad:  “La nació, com una comunitat culturalment definida, és el valor simbòlic més elevat de la modernitat; té un caràcter quasi sagrat igualat només per la religió. De fet, aquest caràcter quasi sagrat procedeix de la religió. A la pràctica, la nació s’ha convertit en el substitut modern secular de la religió o en el seu més poderós aliat. En els temps moderns, els sentiments comunals generats per la nació són altament considerats i buscats com a base de la lleialtat de grup”.
Anthony D. Smith, a Nacionalismo  diu: “Per molt secularitzant que sigui, en últim terme el nacionalisme és molt més afí a una religió política que a una ideologia política. […] És molt evident la importància donada pel nacionalisme a les cerimònies commemoratives dels grans líders o als morts en combat, els gloriosos caiguts que van sacrificar les seves vides en nom de la pàtria. En aquests moments, podem entendre la nació com una comunitat sagrada de ciutadans, caracterització que concorda amb la interpretació del nacionalisme com a substitut de la religió”.

NACIONALISME I ESTAT
—L’Estat és la síntesi dels poders; concentra el control de l’ economia, educació, sanitat, legislació, repressió… Derivat del pensament com el Contracte social, o la Voluntat general, l’Estat aplega una minoria selecta de la nació, a la qual, amb la fal•làcia de la democràcia,  se li lliura tot el poder nacional. Precisament, i dit només depassada, els sindicats han perpetuat i legitimat un Pacte o Contracte social pèrfid i pervers: la submissió  de les masses treballadores –a través d’una burocràcia també de treballadorxs– a les elits financeres i econòmiques.
—Però sabem com la història de l’Estat és la història de l’opressió i la barbàrie damunt la humanitat; història de les classes dominants minoritàries, les quals en nom del progrés, del creixement econòmic, de la competitivitat i del bé nacionals, han practicat l’exercici del domini i l’extorsió damunt les classes productives majoritàries, en profit propi.

DE LES NOSTRES REFLEXIONS
—No ha existit Nació sense Estat. Ara bé, pot existir sense ell? La Nació-Estat és el primer producte del capital.
—Com deixarà un Estat opressor de subjugar una nació oprimida? Si aquesta s’emancipa de l’opressora, ¿no serà, el primer que farà, crear un Estat propi per rivalitzar, ‘defensar-se’ o competir amb ell i/o amb tots? El mateix fet d’establir una frontera, no és un acte ofensiu, és a dir, discriminador, excloent?
—Cap Estat ha creat cultura, sinó tot el contrari, ha estat la forma més eficaç d’esterilitzar les diferents cultures i això ho ha fet començant per l’educació en la submissió al treball. Poder i cultura són antinòmics i fins i tot excloents: l’augment d’un, és la derrota de l’altre perquè la dominació busca la uniformització de la societat, dominar-la amb legislacions fetes pels governs temerosos de la llibertat de la gent, de la seva espontaneïtat i creativitat.
—Allò que ens fa més iguals no és precisament la supressió de les diferències culturals –una altra manera d’empobrir–, si no l’eliminació de privilegis i la consecució del bé general per a tothom; entre aquest bé hi ha la cultura dels pobles.
—El treball imposat només té una ‘cultura’ en el món industrial, el post-industrial, financer o biomèdic: el màxim de benefici amb el mínim de cost; tot el que cal per aconseguir aquest postulat, fins i tot la mateixa força de treball –un dels més importants components per a obtenir el màxim de benefici– queda supeditat a aquesta màxima.
—Malauradament la cultura, és a dir, les formes d’expressar-se i relacionar-se els humans, el treball, l’oci, l’educació, etc., han estat colonitzades pel capital a través de la mercaderia i els seus fetitxismes. Aquestes formes han devastat pobles i nacions, ni tan sols el temps lliure ha quedat al marge; els esports, els viatges, les relacions entre iguals estan travessats per l’especulació i el negoci. Les relacions humanes resten així mediatitzades pel diner, de manera que aquest és el patró que mesura i qualifica l’activitat humana.
—No volem allò que empobreix la gent: les formes de treball, les seves condicions i les relacions humanes que se’n deriven. El treball i la producció; la submissió i la disciplina del treball en mans de minories, ja siguin nacionals o transnacionals; la dependència absoluta a la producció de béns controlada per minories privilegiades…
—Segueix tenint vigència la polèmica sostinguda a inicis del s. XX entre Kautsky i Rosa Luxemburg:
● Per a Kautsky, representant de l’ ala socialdemòcrata alemanya, el factor determinant de la nacionalitat era l’ idioma, recolzat pel territori compartit i per l’ existència d’ una literatura nacional. “La nació és un producte directe de la societat capitalista, la qual troba en la comunitat de territori i d’ idioma un mitjà eficaç per la circulació de mercaderies i per a l’ existència de relacions econòmiques. La constitució d’ Estats nacionals respon a una tendència pròpia de l’ evolució de la societat capitalista i constitueix un fet progressiu que cal defensar”.
● Per a R. Luxemburg, en canvi, «la missió històrica de la burgesia és la creació de l’ Estat nacional i la missió del proletariat és la destrucció d’aquest Estat com a forma política del capitalisme». Per Rosa, el reconeixement abstracte del Dret dels pobles a l’autodeterminació és una fórmula metafísica com la dels Drets de l’ home i tants altres arraconats de la democràcia burgesa. Diu: «Al parlar del Dret dels pobles, establim la noció de poble com una unitat política i social monolítica, unitat que no existeix a la societat de classes. L’existència dels partits obrers demostra que la burgesia ha deixat de representar a tota la massa de la població i que la classe té aspiracions socials i polítiques pròpies. Seria un absurd històric que el proletariat adoptés conscientment la noció política de poble. La qüestió no és portar a la pràctica el Dret d’ autodeterminació dels pobles, si no el dret d’ autodeterminació dels treballadors».
—Una comunitat, lliure d’Estat, amb relacions igualitàries en la producció, no mediatitzades pel diner i l’autoritat, no estaria més a prop de ser poble que una nació actual amb Estat?
—Quin és el sentit del terme poble, quan aquest està fragmentat, oposat entre ell mateix, en les seves classes socials antagòniques? Què és el constituent d’aquest poble? Aquí apareix la penetració de la ideologia del capital: aquest ha capgirat els valors i ha aconseguit que el poble així ho assumeixi, fent que el valor de la llengua sigui més important que l’estructura social en el sentit d’haver inoculat una noció inexistent; la llengua, expressió d’una cultura històrica, és més forta que allò que divideix, escindeix i oposa sectors d’aquest anomenat poble?
—Arribats aquí, què fa que el nacionalisme sigui tant atraient?
Una raó per la qual el nacionalisme ha mantingut el seu atractiu, pot ser el fet de pertànyer a una nació cultural, econòmica o políticament forta. Això donaria a la persona una agradable sensació de pertinença, sense importar-li de contribuir al reforç de la força de treball.
Una altra possibilitat defensa que les persones són éssers socials, i el formar part d’un grup sociopolític com la nació, és avantatjós i contribueix al seu desenvolupament; es considera que és l’expressió d’un tret general del comportament social afavorit evolutivament, tot plegat relacionat amb el tribalisme.
També de vegades pot sorgir un sentiment nacionalista quan els membres d’una comunitat se senten amenaçats o atacats per una altra comunitat o Estat. Pot sorgir com a resposta a un altre nacionalisme.
En tots els casos, però, les formes d’actuació davant el naixement del sentiment nacionalista, depenent del context on tingui lloc, aquest pot adoptar diverses formes d’actuació que poden ser pacífiques, violentes o pot arribar a conjugar ambdues.

“No hi ha solució a lo nacional sense solució a lo social” (D’una mani recent a Québec)
“Les nacions i els pobles seran amos de la seva existència històrica quan la societat humana sigui ama del seu procés social” (Rosa L.)

Per aprofundir en el tema del nacionalisme creiem que no ha estat superada l’obra de Rudolf Rocker Nacionalismo y Cultura, Ediciones La Piqueta, Madrid, 1977. Malauradament està exhaurida, no obstant, hi ha qui la vol reeditar o ja ho està fent.

TEXTO DE PRESENTACIÓN PARA EL DEBATE SOBRE EL NACIONALISMO

Hablando entre aquellos que nos encontramos en la asamblea del Raval semanalmente, hemos constatado la necesidad de confrontar nuestras diferentes o coincidentes ideas y conceptos en torno el tema del nacionalismo el cual últimamente ha vuelto a pasar a un primer nivel, por varias razones, en nuestra sociedad, tanto en los medios mediáticos como en los populares y/o personales, dejando ahora de banda el grado de incidencia de los primeros sobre los segundos.
Sabemos que es un tema nada fácil de abordar porque las ideas y la misma racionalidad a menudo se ven sobrepasadas y desbordadas por la emotividad, la pasión o la visceralidad.
Precisamente es esta misma incontinencia mental la que nos manifiesta y desvela la importancia de la «cuestión nacional» en el pensamiento de cada cual y en el de los colectivos de sensibilidades más o menos homogéneas
Para delimitar el tema y no perdernos demasiado, puntualizamos algunas cuestiones:
* el intento de este debate es de aclarar nuestras ideas, no de convencer a nadie, ni de hacer proselitismo, y menos todavía de intentar imponerlas;
* situamos este debate básicamente en Europa;
* no hablaremos de colonialismo, en el sentido de dominio y apropiación de un territorio más o menos alejado de la metrópoli
Para introducir y centrar el debate haremos, de manera breve y puntual, algunas anotaciones en torno el nacionalismo, que puedan servir de guión; notas que son de carácter definitorio, histórico, sobre el binomio Estado-Nación; aportaremos también algunas de las reflexiones hechas por los que hemos preparado el debate.

INTERPRETACIÓN GENERALIZADA
—El nacionalismo se entiende como un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, una nación, una sociedad o un territorio en particular, que a menudo deriva en movimientos sociales y políticos.

GÉNESIS HISTÓRICA
—Los nacionalismos toman forma significativa a finales del siglo XVIII y durante el XIX, con el estallido de la revolución liberal, la burguesa y la industrial. La hegemonía social desde ahora irá a cargo de la burguesía, la cual da paso a los estados modernos al poner fin a las viejas formas sociales y políticas del Antiguo Régimen que obstaculizaban su desarrollo y su expansión. La Revolución francesa es el paradigma, el símbolo y la realización del paso a las naciones modernas al suprimir el régimen de los señores –exentos de pagar tributos–, que tenían territorio propio independiente, directo y personal, y derrocar la monarquía nobiliaria de privilegios, recibidos estos, por la gracia de Dios.

GÉNESIS ECONÓMICO-POLÍTICA
—El liberalismo necesitaba el máximo de libertad en los asuntos económicos (“el mejor gobierno es el que gobierna menos”), frente a las restricciones de la sociedad feudal, parcelada y localista; el nuevo estadio económico necesitará el máximo de disciplina social impuesta a través del “Estado nacional” sobre la gente (“la democracia interpreta y conforma [da forma] a la voluntad de la nación” [el pueblo]). Son las necesidades y conveniencias económicas las que constituirán los mercados en territorios más o menos homogéneos según afinidades de lengua, cultura, y a menudo de historia, de manera que la interrelación entre la nueva forma de producción de bienes, y la construcción de los Estados nacionales es total.
—A raíz de este hecho se propaga e intensifica el nacionalismo político, iniciándose una época convulsa en toda Europa, que dura hasta muy entrado el S. XX. A lo largo de aquella, hay varias guerras y enfrentamientos que modifican las fronteras, se redefinen y se llevan a cabo varias formas de nacionalismos, como por ejemplo el fascismo o el nacional socialismo. Al final de este periodo queda establecido el modelo actual de estado-nación, la mayoría de los cuales son estados plurinacionales, en los inicios de los cuales, mediante la educación y las represiones, intentaron ahogar los diversos etno-nacionalismos internos existentes a nivel regional, la mayoría de los cuales todavía perduran.

ORÍGENES IDEOLÓGICOS
—Hay fuertes componentes en la concepción de los nacionalismos, a través del pensamiento de los intelectuales del Romanticismo (s. XVIII-XIX): en Europa, se potencian ideas como que cada nación “tiene un espíritu propio que la sustenta”; el clima atmosférico, algunos rasgos de la gente, tradiciones, la configuración geográfica, sellan un “espíritu nacional propio”. El movimiento del romanticismo bascula entre un sentimiento de aflicción personal permanente, tristeza, vacío en el interior de la persona que choca con la realidad externa, la cual huye y no puede ser nunca atrapada por el sujeto que la sufre. De hecho es una reacción contra el racionalismo de la Ilustración.
—Palabras anexas a esta descripción serían: añoranza de un pasado que hubiera podido ser, nostalgia de algo inconcreto; insatisfacción, deseo de un infinito en la propia finitud… Herder, Goethe, Hölderlin, Novalis en el centro de Europa; en Catalunya, escribirán Aribau, Bofarull, Balaguer, Rubió i Ors…; políticos como Almirall y Prat de la Riba, el Cambó financiero y político (hablamos de antes del 36), son buenos representantes en Catalunya, donde el Romanticismo tomará el nombre de Renaixença, y el Modernismo será una vertiente artística de ésta.
—Hegel dirá en su teoría idealista de la Nación, que esta se encuentra unida “por un espíritu que actúa en la historia,” … “la historia de una Nación es la historia de su esencia o Espíritu”. Estas teorías, llenas de abstracción, dan el paso de unas realidades sociales concretas a unos pensamientos que intentan hacer materiales ideas que no pueden convertirse en materia, es decir, materializarse en la vida, (p. e., ‘un carácter nacional, un destino histórico común’) y ponen las bases para la inmediata manipulación por parte de los intereses particulares de las minorías hegemónicas.
—Actualmente, como ideología, el nacionalismo pone a una determinada nación como el único referente de identidad, dentro de una comunidad política, y parte de dos principios básicos respecto a la relación entre Nación y Estado:
• El principio de la soberanía nacional: que mantendría que la nación es la única base legítima por el Estado.
• El principio de nacionalidad: que mantendría que cada nación tiene que formar su propio Estado, y que las fronteras del Estado tendrían que coincidir con las de la nación.
—Cómo ven el nacionalismo algunos pensadores hoy? Ofrecemos dos ejemplos:
Josep R. Llovera nos apunta en El Dios de la modernidad : “La nación, como una comunidad culturalmente definida, es el valor simbólico más elevado de la modernidad; tiene un carácter casi sagrado igualado sólo por la religión. De hecho, este carácter casi sagrado procede de la religión. En la práctica, la nación se ha convertido en el sustituto moderno secular de la religión o en su más poderoso aliado. En los tiempos modernos, los sentimientos comunales generados por la nación son altamente considerados y buscados como base de la lealtad de grupo”.
Anthony D. Smith, en Nacionalismo  dice: “Por muy secularizante que sea, en último término el nacionalismo es mucho más afín a una religión política que a una ideología política. […] Es muy evidente la importancia dada por el nacionalismo a las ceremonias conmemorativas de los grandes líderes o a los muertos en combate, los gloriosos caídos que sacrificaron sus vidas en nombre de la patria. En estos momentos, podemos entender la nación como una comunidad sagrada de ciudadanos, caracterización que concuerda con la interpretación del nacionalismo como sustituto de la religión

NACIONALISMO Y ESTADO
—El Estado es la síntesis de los poderes; concentra el control de la economía, educación, sanidad, legislación, represión… Derivado del pensamiento como el Contrato social, o la Voluntad general, el Estado reúne una minoría selecta de la nación, a la cual, con la falacia de la democracia , se le entrega todo el poder nacional. Precisamente, y dicho de paso, los sindicatos han perpetuado y legitimado un Pacto o Contrato social pérfido y perverso: la sumisión de las masas trabajadoras –a través de una burocracia también de trabajadoras– a las élites financieras y económicas.
—Sabemos como la historia del Estado es la historia de la opresión y la barbarie sobre la humanidad; historia de las clases dominantes minoritarias, las cuales en nombre del progreso, del crecimiento económico, de la competitividad y del bien nacional, ha practicado el ejercicio del dominio y la extorsión sobre las clases productivas mayoritarias en provecho propio.

DE NUESTRAS REFLEXIONES
—No ha existido Nación sin Estado. Ahora bien, ¿puede existir sin él? La Nación-Estado es el primer producto del Capital.
—¿Cómo dejará un Estado opresor de subyugar una nación oprimida? Si esta se emancipa de la opresora, ¿no será, lo primero que hará, crear un Estado propio para rivalizar, ‘defenderse’ o competir con él y/o con todos? El mismo hecho de establecer una frontera, ¿no es un acto ofensivo, es decir, discriminador, excluyente?
—Ningún Estado ha creado cultura, sino todo el contrario, ha sido la forma más eficaz de esterilizar las diferentes culturas y esto lo ha hecho empezando por la educación en la sumisión al trabajo. Poder y cultura son antinómicos e incluso excluyentes: el aumento de uno, es la derrota del otro, porque la dominación busca la uniformización de la sociedad, dominarla con legislaciones hechas por los gobiernos temerosos de la libertad de la gente, de su espontaneidad y creatividad.
—Aquello que nos hace más iguales no es precisamente la supresión de las diferencias culturales –otra manera de empobrecer–, si no la eliminación de privilegios y la consecución del bien general para todos; en este bien figura la cultura de los pueblos.
—El trabajo impuesto solo tiene una cultura en el mundo industrial, el post-industrial, financiero o biomédico: el máximo de beneficio con el mínimo de costes; todo lo que se precise para conseguir este postulado, incluso la misma fuerza de trabajo –uno de los más importantes componentes para conseguir la máxima rentabilidad–, queda supeditado a esta máxima.
—Por desgracia, la cultura, es decir, las formas de expresarse y relacionarse los humanos, el ocio, la educación, etc., han sido colonizadas por el capital a través de la mercancía y sus fetiches. Estas formas han devastado pueblos y naciones. Ni siquiera el tiempo libre ha quedado al margen; los deportes, viajes, creatividad, relaciones entre iguales, están atravesados por la especulación y el negocio. Las relaciones humanas quedan de este modo mediatizadas por el dinero, de tal manera que este es el patrón que mide y cualifica la actividad humana.
—No queremos aquello que empobrece a la gente: las formas de trabajo, sus condiciones y las relaciones humanas que de ellas derivan. El trabajo y la producción; la sumisión y la disciplina del trabajo en manos de minorías ya sean nacionales o transnacionales; la dependencia absoluta a la producción de bienes controlada por minorías privilegiadas…
—Sigue teniendo vigencia la polémica mantenida a inicios del s. XX entre Kautsky y Rosa de Luxemburgo:
● Para Kautsky, representante del ala socialdemócrata alemana, el factor determinante de la nacionalidad era el idioma, apoyado por el territorio compartido y por la existencia de una literatura nacional: “La nación es un producto directo de la sociedad capitalista, la cual encuentra en la comunidad territorial y de idioma un medio eficaz para la circulación de mercancías y para la existencia de relaciones económicas. La constitución de Estados nacionales responde a una tendencia propia de la evolución de la sociedad capitalista y constituye un hecho progresista que es necesario defender.”
● Para Rosa Luxemburgo, en cambio, “la misión histórica de la burguesía es la creación del Estado nacional, y la misión del proletariado es la destrucción de ese Estado como forma política del capitalismo.” Para Rosa, el reconocimiento abstracto del Derecho de los pueblos a la autodeterminación es una fórmula metafísica como la de los Derechos del hombre y tantos otros arrinconados de la democracia burguesa. Dice: “Al hablar del derecho de los pueblos, establecemos la noción de pueblo como una unidad política y social monolítica, unidad que no existe en la sociedad de clases. La existencia de los partidos obreros demuestra que la burguesía ha dejado de representar a toda la masa de la población y que la clase tiene aspiraciones sociales y políticas propias. Sería un absurdo histórico que el proletariado adoptara conscientemente la noción política pueblo. La cuestión no es llevar a la práctica el Derecho de autodeterminación de los pueblos, sino el derecho de autodeterminación de los trabajadores”.
—Una comunidad libre de Estado, con relaciones igualitarias en el trabajo, no mediatizadas por la autoridad y el dinero, no estaría más cerca de ser ‘pueblo’, que una nación actual con Estado?
—¿Cuál es el sentido del término pueblo, cuando este se halla fragmentado, opuesto a sí mismo, a través de sus clases sociales antagónicas? ¿Cuál es el constituyente de este pueblo? Aquí aparece la penetración de la ideología del capital, el cual ha invertido los valores y ha conseguido que el pueblo, las gentes, los hago suyos, haciendo que el valor de una lengua, por ejemplo, sea más importante que la estructura social que compone a la sociedad; la lengua, expresión de una cultura histórica, ¿es más fuerte que aquello que divide, escinde y opone a sectores de este llamado pueblo?
—Llegados a este punto, ¿qué hace que el nacionalismo sea tan atrayente?
Una razón por la que el nacionalismo ha mantenido su atractivo, podría ser el hecho de sentirse uno miembro de una nación cultural, económica o políticamente fuerte. Esto daría a la persona una agradable sensación de pertenencia, sin importarle el contribuir al refuerzo de la fuerza de trabajo sometida al capital.
—Otros y otras defienden que las personas son entes sociales, y el hecho de formar parte de un grupo sociopolítico como la nación, es ventajoso, y contribuye a su desenvolvimiento; se considera que es la expresión de un rasgo general del comportamiento social favorecido evolutivamente, todo ello relacionado con el tribalismo.
—También a veces puede surgir un sentimiento nacionalista cuando los miembros de una comunidad se sienten amenazados o atacados por otra comunidad o Estado. Puede surgir como respuesta a otro nacionalismo.
En todos los casos, sin embargo, las formas de actuación ante el nacimiento del sentimiento nacionalista, dependiendo del contexto donde tenga lugar, aquel puede adoptar diversas formas de actuación que pueden ser pacíficas, violentas o puede llegar a conjugar las dos.

“No hay solución a lo nacional sin solución a lo social” (De una mani reciente en Québec)
“Las naciones y los pueblos serán amos de su existencia histórica cuando la sociedad humana sea ama de su proceso social” (Rosa L.)

Para ahondar en el tema del nacionalismo, creemos que no ha sido superada la obra de Rudolf Rocker Nacionalismo y Cultura, Ediciones La Piqueta, Madrid, 1977. Desgraciadamente la versión está agotada, aunque no obstante hay quien la quiere reeditar o tal vez ya lo esté haciendo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s